slide show

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บันทึกงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เดือนพฤศจิกายน 2551


สัปดาห์ 1
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.30 น.รายงานตัวเข้าฝึกงานกับหัวหน้าฝ่ายเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
งานที่ได้รับมอบหมายคือ ติดสติกเกอร์ให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และป้ายติดตามสถานที่ต่างๆในโรงพยาบาล
ป้ายที่ทำมีดังนี้
1.ป้ายระวังกำลังให้ยาเคมีบำบัดจำนวน 10 ป้าย
2.ป้ายมุมให้คำปรึกษา จำนวน 4 ป้าย
พักทานข้าวกลางวัน


เวลา 13.00 น.ตอนบ่ายทำงานที่ค้างต่อ 3.ป้ายเสริม 1-15 จำนวน1ชุด
4.ป้ายประตูปิด 24 ซม.โปรใช้ทางเดินหน้าตึก จำนวน 2 ป้าย
5.ป้ายแพทย์กำลังตรวจผู้ป่วย จำนวน 8 ป้าย


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551
เวลา 08.30 น. ทำงานที่ค้างในวันจันทร์ที่ผ่านมาในเรื่องของข้อปฏิบัติให้กับนักศึกษาพยาบาล 100 ชิ้น
งานของวันอังคารที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้
1. ทำนามบัตรบุคลากรพยาบาลจำนวน 50 ชิ้น
2. ทำป้ายโลกหัวใจ 7 ชิ้น
3. ทำป้ายสิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับจำนวน 2 ชิ้น
4. เครือบบัตรชิ้นงานที่ทำมาทั้ง 3 ชนิด

เวลา13.00 น.เวลาบ่ายโมงทำนามบัตรบุรุษพยาบาลพร้อมเครือบบัตรจำนวน 100 ชิ้น

วันที่ 5พฤศจิกายน 2551
เวลา 08.30 น.งานที่ได้รับมอมหมายชิ้นแรกของช่วงเช้าคือการพิมพ์รายชื่อวิทยากรที่มาอบรม
เรื่อง ทารกแรกเกิด จำนวน 2 ท่าน จากนั้นนำป้ายที่พิมพ์มาติดกับป้ายตั้งโต๊ะ ต่อมาพี่ที่ควบคุม
ฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ์ได้มอบหมายให้กระผมไปดำเนินการถ่ายภาพวิทยากร
ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย และภาพบรรยากาศในการทำกิจกรรมในการอบรม
เมื่อเสร็จสิ้นจากการอบรมเรื่อง ทารกแรกเกิด
พี่ๆในหน่วยงานได้นำกระดาษที่ปริ้นสี ตั้งแต่ 1 ถึง 100 มาเคลือบ
จากนั้นนำมาตัดในขนาด 8 x 4 ซม.เป็นการเสร็จภาระกิจช่วงเช้า


เวลา 13.00 น. ช่วยพี่โอออกแบบป้ายเวรของแพทย์ในแต่ละวัน 1 ป้ายใหญ่
อาธิเช่นการจัดตัวอักษรให้สมดุลกันทั้ง ซ้าย ขวา
จากนั้นมีประชุมเรื่อง งบประมาณในการสร้างตึก 10 ชั้น
ในโรงพยาบาลและงานกีฬาสีของโรงพยาบาลราชบุรี ประชุมโดยการถ่ายทอดสด
ภายในโรงพยาบาลเพื่อให้ได้รับข่าวสารทั่วถึงกันภายในโรงพยาบาล
ส่วนงานที่ได้รับมอมหมายในครั้งนี้ คือการคุมเครื่องเสียง
ในการถ่ายทอดสด โดยการใช้มิกซ์ในการควบคุมเสียงในจการบรรยาย
และเสียงเพลงก่อนการประชุมแล้วช่วยพี่กมลควบคุมกล้อง VDO
ในการถ่ายทอดสดในโรงพยาบาล


วันที่ 6พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.30 น.งานท่ได้รับมอบหมาย
1.เคลือบบัตรเอกสารจำนวน 6 ใบ
2.ตัดกระดาษข้อความใบปริว เรื่อง โทรศัพท์แจ้งเหตูฉุกเฉิน จำนวน 160 ใบ
กระบวนการปฎิบัติงาน
1.เสียบปลั๊กเครื่องเคลือบบัตร รอประมาณ 5 นาที่เพือให้เครื่งร้อนพร้อมใช้งานจากนั้นนำเอกสารใส่แผ่นเคลือบแล้นำไปเคลือบ
เมื่อเคลือบเสร็จพี่เอากระดาษ A4 มาให้ตัด ในกระดาษ A4 มีข้อความว่าโทรศัพท์แจ้งเหหตุฉุกเฉิน 3ชิ้น ตัดทั้งหมด 160 ใบ

เวลา 13.00 น.ค้นหาตัวอักษรติดป้ายงานการประชุมเชิงปฎิบัการ
กระบวนการปฎิบัติงานคือนำกล่องตัอักษรมาเลือกตามที่พี่ให้ข้อความมา จากนั้นนำเทปกาวย่นติดตัวอักษรที่ต้องใช้
แล้วนำมาเรียงเป็นประโยคไปติดที่ห้องประชุม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.30 น.งานท่ได้รับมอบหมายถ่ายรูปผู้สูงอายุที่ห้องประชุมเอนกประสงค์

เวลา 13.00 น.นำกล้องถ่ายภาพที่พี่ให้ไปถ่ายพิธีกรผู้มาร่วมงานกิจกรรมต่างๆเก็บภาพบรรยากาศโดยรวม


สัปดาห์ที่ 2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.30 น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
1. ทำแผ่นป้ายกีฬาสีของโรงพยาบาลราชบุรี
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวมาวัดขนาด 48x24 ซม.
จากนั้นนำกระดาษ A4 ที่มีชื่อสมาชิกของแต่ละสีจำนวน 4 สี
มาติดกระดาษกาวสองหน้าแล้วลอกออกมาหลังจากนั้นนำมาติด
เรียงลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดจำนวน 1 แผ่นแล้วนำไปติดที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์

เวลา13.00 ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
1. ทำป้ายชื่อเรื่องศูนย์ประสานบริการ รพ. ราชบุรี
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำแผ่น Passuuod มาวัดขนาด 2x60 ซม. จากนั้นใช้มีดคัดเตอร์ตัดออกแล้วนำตัวอักษรสติกเกอร์มาติดลงบนแผ่น Passuuod จำนวน 1 แผ่น และใช้ยางลบๆเส้นที่ดินสอที่เราขีดวัดขนาดไว้ออกให้หมดแล้วนำไปติดที่ห้องศูนย์รับคำร้องเรียนโรงพยาบาลราชบุรี
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.30 ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
1. ร่างแบบตัวอักษรป้ายวันเบาหวานโลกกระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำป้ายผ้าสีขาวมาวัดให้ได้ขนาดแล้วนำข้อความที่เป็นแผ่นใสมาวางไว้
บนเครื่องฉายและปรับตัวอักษรให้ได้ขนาดที่เราต้องการแล้วใช้ไม้บรรทัดตีเส้นหลัง
จากนั้นใช้ดินสิขีดตามตัวอัการที่เราตั้งไว้แล้วนำส่งคืให้พี่โอ

เวลา 13.00 ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
1. ทำป้ายบัตรคิวโรงพยาบาลราชบุรี
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำตัวเลขมาตัดตามรายเส้นปะให้เท่าๆกันจำนวน 500 ชุด
จากนั้นนำไปเคลือบให้เรียบร้อยแล้วนำมาตัดให้เท่าๆกันอีกครั้ง
โดยใช้ไม้บรรทัดวดทาบก่อนแล้วใช้มีดคัดเตอร์ตัดออกแล้วนำส่งคืนพี่โอ


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.30 ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
1. ทำป้ายเรื่องนโยบายการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค รพ.ราชบุรี
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดมาวัดแล้วตัดออกให้ได้ขนาดเท่ากันทุกแผ่นจำนวน 50 แผ่น
แล้วนำข้อความมาติดกระดาษกาวสองหน้าแล้วลอกออกนำไปติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
ที่เตรียมไว้แล้ววัดระยะห่างแต่ละด้านให้เท่าๆกันและส่งคืนพี่โอ

เวลา 13.00 ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
2. ติดป้ายคัดเอ้า เรื่อง ส่งเสด็จนางฟ้าสู่สวรรค์คาลัย
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำแผ่นป้ายจำนวน 1 แผ่น ไปติดที่หน้าป้ายโรงพยาบาลราชบุรีโดยขึง
ป้ายผ้าออกให้หมดหลังจากนั้นใช้เชือกมัดตามรูป้ายแล้วมัดกับเหล็กให้เรียบร้อย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.30 ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
1. ทำแผนผังป้ายบุคลากรหอผู้ป่วยกุมาร 3
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำแผ่น Passuuod มา 1 แผ่นวัดขนาด 18x24 นิ้ว
โดยใช้ไม้บรรทัดวัดและใช้ดินสอดำขีดหลังจากนั้นใช้มีดกรีดออก
แล้วนำป้ายชื่อที่ทำด้ายสติกเกอร์มาตัดตามรอยที่เราขีดไว้แล้วลอกออก
นำมาติดลงบนแผ่น Passuuod โดยใช้ไม้บรรทัดวัดระยะห่างแต่ละด้าน
ให้เท่ากันแล้วนำรูปมาติดให้ตรงตามรายชื่อ
2. ทำป้ายระเบียนเจ้าหน้าที่
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำป้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ทำด้วยไม้อัดมาวัดขนาดให้พอเหมาะแล้วนำป้ายชื่อ
ที่ทำด้วยสติกเกอร์มาตัดมารอยเส้นปะและติดลงบนแผ่นไม้อัดหลังจากนั้นก็
ติดรูปให้ตรงตามกรอบที่เรากำหนดไว้นำกาวสองหน้าติดทับกับรูปลอกกาวสองหน้าออก
ติดลงบนรูปให้ตรงตามรายชื่อที่มี

เวลา 13.00น.
3.พี่ปัญญาให้นำกล้องไปให้พี่สถิตที่ห้องประชุม 1
กระบวนการทำงานมีดังนี้
รับกล้องและพังคำสั่งที่บอกแล้วนำกล้องไปให้ตามที่ได้รับคำสั่ง
เมื่อไปถึงพี่สถิตให้ถ่ายภาพที่ห้องประชุม1
4.พี่ชุให้ช่วยขนหนังสือจากห้องสมุดและนำหนังสือมาสแกน
กระบวนการทำงานมีดังนี้
พี่ชุให้ไปช่วยขนหนังสือโดยการบอกให้ตามพี่มาเมื่อไปถึงพี่ชุก็แนะนำสถานที่
และยืมหนังสือออกมาจากนั้นก็กลับห้องเวชนิทัศน์มาสแกนภาพจากหนังสือที่ยืมมา


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551


เวลา 08.30 น.งานที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้
1.สแกนภาพต่อจากเมื่อวาน
กระบวนการทำงานมีดังนี้
สแกนภาพจากหนังสือต่อจากเมื่อวานจนเสร็จพี่ชุก็มาตรวจงานให้

เวลา 13.00 น.สัปดาห์ที่ 3


วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.30 น.เช้าวันนี้งานที่ได้รับมอมหมายเป็นการตัดป้ายผ้าขนาด 45 ซ.ม x 280ซ.ม
จำนวน 8 พืน และนำป้ายผ้าที่ตัดเสร็จแล้วมาเขียนโดยการนำผ้าที่ตัดมาติดกับผังหนังจากนั้น
นำแผ่นใสที่ปริ้นเป็นรูปแบบและบทความที่จะเขียนเป็นขาวดำมาฉายกับเครื่องฉายไปยังป้ายผ้า
ที่ครึงไว้จากนั้นก็ใช้ดินสอเขียนตามแบบ ที่พี่ให้มาเขียนทั้งหมด 8 แบบ
ในหัวข้อ sport day ที่มีชื่อประเภทของกีฬาที่จะมีการลงแข่งขัน

เวลา 13.00 น. ช่วงบ่ายเป็นการเขียนป้ายผ้าต่อครับ และลงสีพื้น


วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2551


เวลา 08.30 น.เช้าวันนี้ก็เหมือนกับวันจันทร์ครับเป็นการเขียนป้ายผ้าที่ค้างไว้ 1 ผืนครับ
จากก็ช่วยพี่โอลงสีใส่ป้ายผ้า ส่วนสีที่ลงป้ายผ้ามีดังนี้ครับ สีแดง สีเหลือง สีเปลือกไข่ และ
สีขาวครับ

เวลา 13.00 น.ช่วงบ่ายก็เป็นการลงสีสันให้กับป้ายผ้าครับ


วันพุที่ 19 พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.30 น.วันนี้ประมาณ 09.20 พีโอได้ให้ตัดป้ายผ้าสีขาวและสีเหลือง
ขนาด 4 เมตร 30 เซนติเมตร จำนวน 3 ผืน โดยตัดผ้าสีขาว 2 ผืน และ
ผ้าสีเหลือง 1 ผืน และนำผ้าที่ตัดเส็จแล้วมาติดกับผนังในห้องโสตโดยการ
ใช้เทปกาวติดกับผ้าและผนัง จากนั้นก็นำแบบที่จะนำมาเขียนป้ายผ้า
มาจากพีโอ โดยการปริ้นลงในแผ่นใสเป็นขาวดำ และนำแผ่นใส
มาวางกับเครื่องฉาย ฉายไปยังผ้าที่ครึงไว้และล่างตามแบบทุกประการ
งานที่ 2 ช่วยพีปัญญาติดตั้งอุปกรณ์ในการถ่ายภาพให้กับพนักงาน
ในโรงพยาบาล 3 ท่าน โดยเป็นเพศชาย 2 ท่าน เพศหญิง 1 ท่าน

เวลา 13.00 น. นำป้ายที่เขียนไว้วันจันทร์ และ วันอังคารที่ผ่านมา
ไปติดตามมุมต่างที่มีคนเดินผ่านไปผ่านมา จำนวน 8 ป้าย
เพื่อชี้แจงกำหนดการของประเภทกีฬาที่มีการลงแข่งขัน
งานที่ 2 เป็นการเคลือบบัตรเจ้าหน้าที่ ที่ถ่ายรูปไว้เมื่อเช้า
และรวมทั้งภาพที่ยังไม่ได้เคลือบจำนวน 8 ภาพ


วันที่ 20 พฤษจิกายน 2551
08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำตั้งแต่เช้าจนเลิกงานมีดังต่อไปนี้
ลตัดสติเกอร์แผนผังบุคลากรกุมาร 3 แก้ไขภาพกับชื่อค้นหาตัวอักษร
การประชุมวิชาการกุมารเรื่อง MOVEMENT DISORDER EPILEPSY
21 พฤศจิกายน 2551ที่ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลราชบุรี


ศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551

08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำตั้งแต่เช้าจนเลิกงานมีดังต่อไปนี้เคลือบบัตร นายแพทย์ จำนวน 14
ป้ายตัดกระดาษพลาสวูด จำนวน 14 ป้าย แต่ละขนาดมีดังนี้
9" x 20" เรื่อง จอดรถเกิน 24 ชั่วโมง
20" x 24" เรื่อง ห้ามจอดบริเวณนี้
5" x 24" เรื่อง ห้องประชุม
34" x 12" เรื่อง พื้นต่างระดับ
9" x 26" เรื่อง ทางเดินเท้า
10" x 26" 3 ป้าย เรื่อง ทางออก,ช่องสำหรับจอด
11" x 26" เรื่อง โปรดระวัง
12" x 26" 3 ป้าย เรื่อง ที่จอดรถ รับส่งกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชบุรี

เวลา 13.00 น. เป็นการตัดสติกเกอร์ตัวเลข 1 -70 สีน้ำเงินจำนวน 2 ชุดเพื่อมาติดกับสติกเกอร์
สีเหลือง จากนั้นก็ตัดตามส่วนที่กำหนดคือ 3 นิ้ว คูณ 2.5 นิ้ว
ไปเอางานกับโอที่เกี่ยวกับงานกีฬาโรงพยาบาลราชบุรี
เป็นป้ายเอ็นเจด 2 ป้าย และนำไปติดที่สนามข้างห้องเอ็กสเร จำนวน 2 ป้าย
ได้แก่ ป้ายกีฬาประจำสี 5 ป้าย และป้ายเอ็นเจด 1 ป้าย


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.30 น.ช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ 9.30 พีโอได้ให้ช่วยลงสีพืนสีขาว
ลงป้ายผ้าที่เป็นโลโกกีฬาภายในโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 4 ผืน ได้แก่ สี ขาว
สีเขียว สีชุมพู สีเหลือง ส่วนสีที่ใช้ลงป้ายผ้าคือสี ขาว สีแดง และสีน้ำเงิน
ส่วนงานที่2 เป็นการแก่งานป้ายชื่อนางพยาบาลของโรงพยาบาลที่เคยทำในสัปดาก่อนครับ

เวลา 13.00 น.ลงสีป้ายผ้าให้เสร็จครับ
วัน


สัปดาห์ที่ 4

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.30 น งานวันนี้เป็นการตัดกระดาษนามบัตรรายชื่อผู้เข้าอมรมวิชาแพทย์
และเครือบให้เรียบร้อยทั้งหมด 29 ชิ้น
งานชิ้นที่ 2 ตัดแผ่นพลาสวูด 30 แผ่น ขนาด 9 x 26 นิ้ว จำนวน 1 ป้าย
ขนาด 12x26 นิ้ว 2ป้าย10x26 นิ้ว 1 ป้าย 10x26 นิ้ว 2 ป้าย 11x 26 นิ้ว 1 ป้าย
12 x 26 นิ้ว 1 ป้าย 9x20 นิ้ว 15 ป้าย 20x 24 นิ้ว 2 ป้าย 5x 24 นิ้ว 1 ป้าย
และ 4x 12 นิ้ว 1 ป้าย และตัดสติกเกอร์มาติดตามหัวข้อที่พีโอให้ทำ
โดยใช้แผ่นสติกเกอร์สีแดง สีดำ สีน้ำเงิน

เวลา 13.00 น.ภาคบ่ายเป็นการเขียนป้ายผ้า 2 ผืน ในหัวข้อวันเอดส์โลก
1 ธันวาคม 2551 ( world alds day 2008 ) 1ป้าย
และเอดส์หยุดได้...ร่วมใจรักษาสัญญา Stop alds. Keep the Promise 1 ป้าย


วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.30 น. ทำป้ายกิจกรรมที่ใช้ฟิวเจอร์ปอร์ดเป็นอุปกรณ์หลักคือ
ป้ายติดคำที่มีขนาด 150 เซนติเมตร คูณ 75 เซนติเมตร 1 ชิ้น จากนั้น
นำข้อความที่แพทย์นำมาและนำมาพิมพ์ตาม แล้วให้ที่ปริ้นสีมาติดกับฟิวเจอร์ปอร์ด
ขนาด 7 เซนติเมตร คูณ 15 เซนติเมตร 30 ป้าย

เวลา 13.00 น. เป็นการเขียนป้ายผ้าอีก 4 ป้าย ในหัวข้อวันเอดส์โลก
1 ธันวาคม 2551 ( world alds day 2008 ) 2 ป้าย
และเอดส์หยุดได้...ร่วมใจรักษาสัญญา Stop alds. Keep the Promise 2 ป้าย


วันพุที่ 26 พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.30 น.งานชิ้นแรกเป็นในเรื่องของการเครือบบัตรผู้ไปประชุมวิชาการ
ที่อำเภอสวนผึ้ง งานที่2 ทำป้ายสติกเกอร์ในเรื่องการลดอาหารที่ไม่มีคุณค่า
4 ป้าย

เวลา 13.00 น.ไปถ่ายภาพที่ห้องการให้บริการและใหคำปรึกษาหน้าโรงพยาบาล
แทบสนามกีฬากับพีปัญญา งานที่ 2 เคลือบบัตรเข้าอบรมจำนวน 29 บัตร
วัน

พฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.30 น.วันนี้งานชิ้นแรกเป็นการทำตารางมอบหมายงานประจำวัน
เวรบ่ายจันทร์ - ศุกร์ 2 ป้าย พร้อมเคลือบ
ทำป้ายโปรแกรมการแข่งขันกีฬาสามัคคี ปี2551 จำนวน 8 ป้าย
ขนาด 24 คูณ 36 นิ้ว พร้อมไปติดตั้งจากนั้น
ทำป้ายสติกเกอร์ขนาด 50X70 เซนติเมตร
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำข้อควาสติกเกอร์ที่ออกแบบไว้แล้วนำมาติดลงในฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 5 แผ่น
หลังจากนั้นนำไปติดที่ห้องศูนย์รับร้องเรียนรพ. ราชบุรี

เวลา 13.00น. ทำป้ายสติกเกอร์หน่วยบริการลูกค้า ขนาด 50 คูณ 74 ซ.ม
ขนาด 4 ป้าย
เขียนป้ายผ้า โครงการถวายการตรวจ สุขภาพพระสงฆ์ จังหวัดราชบุรี
จำนวน 2 ผืน
ทำป้ายโปรแกรมการแข่งขันกีฬาสามัคคี รพ. ราชบุรี จำนวน 7 ป้าย
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
ออกแบบข้อความในคอมพิวเตอร์แล้วปริ้นออกมานำกระดาษกาวสองหน้า
ติดลงบนขอบกระดาษข้อความหลังจากนั้นนำมาติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดจำนวน 7 แผ่น
แล้ววัดขอบข้างๆขนาด 1.5 เซนติเมตรทั้งสี่ด้านให้เท่าๆกัน ขั้นตอนต่อไปนำไป
ติดที่หน้าห้องประชาสัมพัทธ์ทั้งหมด


วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.30 น.ทำป้ายเรื่องกิจกรรมโรงเรียน พ่อ-แม่ รพ.ราชบุรี ขนาด 6X12 นิ้ว จำนวน 9 แผ่น
และขนาด 3x12 6 แผ่น
กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำข้อความสติกเกอร์มาติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่เราวัดขนาดไว้แล้วหลังจากนั้น
วัดจุดกึ่งกลางของตัวอักษรก่อนแล้วจึงติดข้อความลงในฟิวเจอร์บอร์ดได้เพราะ
จะทำให้ได้ระยะห่างของตัวอักษรที่เท่ากัน

เวลา 13.00 น.ทำป้ายสกอปอร์ด ขนาด 2 คูณ 1 เมตร จำนวน 1 ป้าย
พีตั้มให้พวกผมไปติดป้ายเอ็กเจ็ดที่หน้าโรงพยาบาล
จำนวน 2 ป้าย คือ ป้ายพระพินาง และป้ายราชกาลที่ 9ไม่มีความคิดเห็น: